382

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แจกสนุก ลุ้นสนั่น (18 ก.ย.2563)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น เซเว่น ON AIR ช่วงเวลาแชร์ แบ่งปันความสุข ประจำวันที่ 18 ก.ย.2563 เวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว 

น้องเซวี่ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน 


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท 

เมื่อช้อปครบ 101 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จำนวน 50 รางวัล


1 ธนัฏฐา เทียนมณี

2 ปาริฉัตร แซ่ซั้ว

3 กัญญารัตน์ ยะเรือนงาม

4 มนตรี ฤทธิ์สกุลชัย

5 ณฐา บัญชานิธิการ

6 ศศิมาภรณ์ สุวรรณโณ

7 นภัสสร จริงดี

8 นุชชิดา ปัญญากุล

9 เกศินีย์ ขิงทอง

10 คณิศร ศิริพรพันธ์

11 นันท์นภัส สามิภักดิ์ศิลป์

12 สุธรรม สายชลเชี่ยว

13 วรารัตน์ แก้วทิพย์

14 นันทนา เอื้ออารี

15 ชฎาพร ธรรมจันทร์

16 ศักดิ์ชัย โกมลสุรกุล

17 นฤมล ตามเพียร

18 มินลดา ปรีประทุม

19 มัญชุพร ยมศิริ

20 นันทัชพร ธรรมแงะ

21 จุฑามาส วรรณชัย

22 รัตนาภรณ์ สร้อยทอง

23 ธนะชัย จันทร์สมุทร์

24 วนิษา ราชสีห์

25 เสาวรส ชื่นขจร

26 เสาวณีย์ ฉัตรพัฒนวงศ์

27 อภิชาติ เที่ยงธรรม

28 ธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียร

29 เยาวพา อภิกิจเมธา

30 จักรียา ซัตตัน

31 นิมิตร อ่องมะลิ

32 กฤษณะพงศ์ บุตรแพง

33 นารีตา มะยูโซะ

34 ธัญญรัตน์ โพทอง

35 พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์

36 ณิฐชานันท์​ อธิรัฐ​ธน​ฤทธิ์​

37 เนตรชนก ปลูกปานย้อย

38 รุ่งทิวา จุลเดช

39 ชมพูนุท เงาอภิรัตน์ เงาอภิรัตน์

40 น.ส.น้ำอ้อย สมบูรณ์

41 สกุลณา. จูฑะพุทธิ

42 นายณัฐสิทธิ์ เชื้อเจริญ

43 ปิยะพงษ์ นรสิงห์

44 อรเพ็ญ กาศยปนันทน์

45 สุวนันท์ กั้วนามน

46 หทัยณัฏฐ์ สุวรรณชาติ

47 เพชรรุ้ง สีมอง

48 นางสาวนรินทิรา จำปาทอง

49 วาสิฏฐี ส่งนาก

50 วิภา โกศัลย์ชัยวงศ์


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล M-STAMP 88 บาท จำนวน 100 รางวัล


1 จิตรา เกสพานิช

2 สุพัสจี พอจิต

3 พรทิวา บัวแดง

4 ประภาพร โปร่งจิต

5 ภัควัฒน์ บุญเจริญธนพงษ์

6 ธีรารัตน์ ใสสะอาด

7 ชนัญชิตา คุ้มภัย

8 ชาลินี กิล

9 ติณณ์ณนันท์ พิภูพัชญ์ชา

10 เสาวลักษณ์ มีมูลทอง

11 อนุสรา มารุตพันธ์

12 พจนีย์พร คงสมบูรณ์

13 ซูลกีปลี แมะเราะ

14 ณัฐธิดา ศรียอด

15 ศิรภัสสร ใจศรี

16 อลิสสันต์ นิธิวงศ์

17 ดรุณี เอื้ออริยะพานิชกุล

18 ญาสุมินทร์ อินทนะ

19 ถาวร วงศ์นภากาญจน์

20 supannikar singhsomboon

21 ฑิตฐิตา สุขรวย

22 ณัฐภัทร ศรีเนตร

23 บูรฉัตร เดชโพธิ์แก้ว

24 อธิวัฒน์ นิธิพัฒน์บวรเดช

25 Lanliya Chaiyarach

26 วารุณี อังศุธาร

27 วรนิษฐา กันเพ็ชร์

28 เมธินี แสวงผล

29 ธัญชนก พิภูพัชญ์ชา

30 ภาชินี พรหมวิหาร

31 ณัฏฐ์ชญาภา จิรกุลชัยนพกร

32 นันทนัช สุพลธวณิชย์

33 เยาวลักษณ์ นาดี

34 พรพิศ กนกทรัพย์

35 ณะณัฏธิฎา พัฒนะเรืองชัย

36 ชวนชื่น อิ่นแก้ว

37 จิราพร อรรณพนุกุล

38 มนทกานต์ สมาคม

39 เรณุกา เเละมัน

40 ตรีภพ เรือนเย็น

41 สุภาพรณ์ พรมสมบัติ

42 สดับพิณ กฤดานรากรณ์

43 รัตติยากร ศรีทา

44 ภักดิ์พิยัพ กะโห้ทอง

45 สุพัตรา แซ่เอี้ย

46 ธีรพงษ์ สิงห์โตแก้ว

47 จุุฑารัฐ การะนาท

48 ณัฐพร ประไพร

49 จิณณิศา นุ่มแทน

50 ชลิตา แซ่เอีย

51 ศิรินา อำนวยพร

52 สุชาติ แก้วมนตรี

53 พรสุภา มะปราง

54 รัตนา เสตะจันทน์

55 Kanyarat Thongphu

56 สมจิตร เภาศรี

57 อภิญญา สันติสกุลธรรม

58 ฐนิดา คงประหัด

59 ภานุวัฒน์ ลุงกระหริ่ง

60 นันท์นภัส อยู่คง

61 บัณฑูร พัตราภรณ์

62 สุนีย์ พวงคำ

63 ธนกฤต เอกโกมลรัตน์

64 จารุวรรณ อร่ามเมฆา

65 สุธางศุ์รัตน์ วิลาศ

66 สุชนันท์ น้อยสุวรรณ

67 สมฤดี กลิ่นสุคนธ์

68 ภัทรวดี ศรีพรหม

69 กฤตยา เจริญสาร

70 รินรดา เคนบัวบาน

71 นันทวัตร์ กาวิน

72 ฤทธิ์ณรงค์ สีกาเรียน

73 โชติมา เย็นใจ

74 สรญา เอกพินิจกุล

75 รุ่งวาสนา แซ่ฮุน

76 วริยา สอนสระคู

77 ปิยะดา มิสตรี

78 กชพร บุญติด

79 จิดาภา ปั้นบุญชู

80 ธัญพิชชา จันทร์น้อย

81 ณัฐพล ปะขิโต

82 สุวิมล สิงห์คำกุล

83 อานนท์ ทองแดง

84 สุพรรษา อภิญ

85 ฐิตาพร คันธจันทร์

86 ลาภิน อุ่นใจ

87 รัชนี อังควานิช

88 มานพ รื่นเริง

89 จักรกฤษณ์ กันสา

90 รุจิรัศมิ์ ลักษณเชษฐ์

91 ณัฐนนท์ หว่าหลำ

92 ชนากานต์ หารคำ

93 วิสา ศรัทธาธรรม

94 มัลลิกา มีสุวรรณ

95 ชวพร สมจิต

96 สุลัดดา วิภาสสุวรรณ

97 ชัยเชษฐ์ จิตต์ประสงค์

98 จารุณี แก้วแกมสี

99 นิรันดร์ รวีวงศ์อโนทัย

100 ธนาภรณ์ ทศานนท์


น้องเซวี่ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมร่วมสนุก ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะกัฟ

- บริษัทจะเพิ่ม M-Stamp เข้าในบัญชี ALL Member ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven ของผู้ได้รับรางวัล โดยจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล 

- บริษัทจะส่งโค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง Line Official Account CP ALL 7-Eleven TH ให้กับผู้ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล


ทั้งนี้ หากภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล ยังไม่ได้รับรางวัลตามประเภทและช่องทางดังกล่าว ให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ 02-826-7744 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล


>> ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2563

>> ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2563

>> ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563