351

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แจกสนุก ลุ้นสนั่น (11 ก.ย.2563)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น เซเว่น ON AIR ช่วงเวลาแชร์ แบ่งปันความสุข ประจำวันที่ 11 ก.ย.2563 เวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว 

น้องเซวี่ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน 


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท 

เมื่อช้อปครบ 101 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จำนวน 50 รางวัล


1. ปนัดดา เข็มเงิน

2. ชนพิชชา อุฬารางกูร

3. มณีรัตน์ ไร่หินถ่วง

4. กาญจนา เสมคำ

5. อารียา เพชรวารินทร์

6. วรัญญา เลิศเจริญสมบัติ

7. ขวัญแก้ว จุลลาบุตดี

8. ปริยากร เกตุพิจิตร

9. วิลาวัลย์ ชะขุนทดดี

10. จิดาภา จงโชตินนท์

11. สรัญญา กัญญาสุวรรณ

12. กัญญารัตน์ คำเลิศ

13. วิวัธน์ ณ หนองคาย

14. ธงชัย สุดโสม

15. ณวินตรา นาคนิยม

16. พรกมล นิลอรุณ

17. อาภา ไชยบุเรือง

18. Paranee Taechaiya

19. จิตติมา ศิริมงคลเกษ

20. อลิสา เวสารัชญาณ

21. อรไพลิน เจียกงูเหลือม

22. กันยา อำ่ขวัญเมือง

23. พัชริดา ปุงสัมฤทธิ์

24. จิราภรณ์ ด่วนดี

25. ธิดารัตน์ นัยเนตร

26. ธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียร

27. สุพัตตรา แก้วเดิม

28. ประเสริฐ องค์วิเศษไพบูลย์

29. บัว มีรัช

30. นฤมล อินทวรรณ

31. สุดา เลาห์เกริกเกียรติ

32. เขมมิก บูรวงศ์

33. สุดารัตน์ กุแก้ว

34. นภัสสร จริงดี

35. ราตรี ทองประเสริฐ

36. Anyamanee Thongtha

37. วงศ์ปิยะ วงศ์สุนพรัตน์

38. อมิตรา ทุมดี

39. พัชรพล วงษ์โคตร

40. น้ำฝน มังกรกิม

41. อัจฉราภา อยุทธ์ยานนท์

42. อัมพันทอง ชมภูแสง

43. ปิยะวุฒิ สุวรรณาคม

44. วุฒิชัย ผันอากาศ

45. พลอยนภัส ชยางจารุนนท์

46. วิมลลักษณ์ พยัคฆพันธ์

47. จุฑาทิพย์ ศักดิ์วิเศษ

48. ภัทรพร สุทัศน์

49. สกุณา โพธิ์สระคู

50. จรันย์ภัทร ฐานหมั่น


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล M-STAMP 88 บาท จำนวน 100 รางวัล


1. ติณณ์ณนันท์ พิภูพัชญ์ชา

2. ชนิดา กรัตพงษ์

3. ซูลกีปลี แมะเราะ

4. อัญชลี โฉมนภาเพ็ญ

5. สุกฤตา ใช้ไม่หมด

6. วันวิสาข์ นนท์ปัญญา

7. ชัญญ เกิดลอย

8. จักรกฤษ ชัยชมภู

9. ผณินทร มาสังข์

10. สุพิศชา คำเจียม

11. อสมา หวังโชคดำรง

12. น้ำทิพย์ เพทัย

13. ปราบฎา บุญมา

14. เนตรชนก เดวีเลาะ

15. ธัญชนก พิภูพัชญ์ชา

16. พิมพ์ชนก บุญส่ง

17. ชญาน์นันท์ ธุวโรจน์สกุล

18. จักรกฤษณ์ กันสา

19. ชุลีรัตน์ ชาสวัสดิ์

20. กิ่งกาญจน์ คงคาศรี

21. กาญจนา สงกา

22. ดาวรุ่ง บุญรังสรรค์

23. ชวพร สมจิต

24. ผกาพันธุ์ มีลักษณะ

25. สุวนันท์ พรมมี

26. จารุนันท์ ซิมพิทักษ์

27. พรรณภา สินสา

28. ภิญญดา พสุนธาวิโรจน์

29. Sirintip Chanpraprai

30. เพ็ญสอาด จงใจ

31. ศิริษา เชื้อดี

32. นางสาวนวพร กล้วยทอง

33. กรชนก ลีลาพรพินิจ

34. เข็มมิกร น้อยจ้อย

35. วิมลมาศ ธูปชัย

36. ดารา อนงค์พรยศกุล

37. นันทิกานต์ แสงด่วน

38. สุวรรณา เอกศิริ

39. ณัฐชยา เนวชื่น

40. ณภัทร รัศมี

41. ธิดาศรี อนุกาญจนวีระ

42. นันท์นภัส กุลเถื่อน

43. กรรณิกา รุจิรังสิรัตน์

44. วรัญญา เพาะเจาะ

45. สันติอาณา การะนาท

46. สุวณี โคกศรี

47. สมบัติ ชาวชะไว

48. ภาณุพงศ์ คล้อยอรุณ

49. อัปดลเล๊าะ สระวารี

50. สิริเพ็ญ เสงี่ยมศักดิ์

51. กันต์หทัยภัทร นาคศรีพรหม

52. สุรศักดิ์ จันทร์บุญ

53. มัญชุพร ยมศิริ

54. ธัญรดา อรัญพูล

55. สุวนันท์ กั้วนามน

56. วันฤดี ตั้งจิตศิริชัย

57. อภิสิทธิ์ จิตตการุณ

58. เมธาวี แตงทอง

59. รุ่งนภา เตรียมอ้าย

60. มงคลศักดิ์ เปี่ยมญาติ

61. อัจฉราพรรณ หนองช้าง

62. นภัสสวรรณ ล้ำชัยภูมิ

63. สุนีพร วงศาโรจน์

64. สุลัดดา วิภาสสุวรรณ

65. อชิรญา แซ่ม้า

66. สุทธิวรรณ สุภศร

67. ปราณี เอ่งฉ้วน

68. ชนกสุดา ทองเพ็ชร

69. ภ้ทรวดี เจริญท้าว

70. สุภาพรณ์ พรมสมบัติ

71. วรกัญญา รวิธนามงคล

72. สุพัตรา สวนแจ้ง

73. กนกอร แก้วอนันต์

74. ศิริลักษณ์ สีเหลือง

75. อรปรียา สมชื่อ

76. อามานี มะสาอุ

77. อารี เปรมธีรสมบูรณ์

78. นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์

79. สิรินทรา วิรัช

80. จีราพร ปัญญาพฤกษ์

81. พนิดา ธนาเรืองโรจน์

82. ปัณฑิตา สาธร

83. พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ

84. มณินทร หยวกแตง

85. ทัตชา ศรีสมบัติ

86. วริสรา เวทยสุภรณ์

87. ธัญญาลักษณ์ วิทยาวงศ์กุล

88. เบญญาภา วิเศษสุวรรณ

89. สุพัตรา อินทร์สำราญ

90. นาย วีรภัทร์ อนันต์มนตรีโชค

91. ปิยพงษ์ นรสิงห์

92. ภัทรวดี ศรีพรหม

93. สุภาวดี ศรีมงคล

94. วารุณี อังศุธาร

95. อุไร สระฉันทพงษ์

96. เศรษฐพงษ์ ปี่มั่น

97. อารีรัตน์ คำรวย

98. นุจรี สายเอียด

99. มาลี บุษลา

100. เกษรินทร์ คนบุญ


น้องเซวี่ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมร่วมสนุก ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะกัฟ

- บริษัทจะเพิ่ม M-Stamp เข้าในบัญชี ALL Member ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven ของผู้ได้รับรางวัล โดยจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล 

- บริษัทจะส่งโค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง Line Official Account CP ALL 7-Eleven TH ให้กับผู้ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล


ทั้งนี้ หากภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล ยังไม่ได้รับรางวัลตามประเภทและช่องทางดังกล่าว ให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ 02-826-7744 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล>> ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2563

>> ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563