260

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แจกสนุก ลุ้นสนั่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น เซเว่น ON AIR ช่วงเวลาแชร์ แบ่งปันความสุข ประจำวันที่ 28 ส.ค.2563 เวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว

น้องเซวี่ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน


รางวัลที่ 1 M-STAMP 88 บาท จำนวน 100 รางวัล


นันธการณ์ คำฝั้น

โชติรส ทองงาม

สิริพาพร ยิ่งยวด

ยุทธภูมิ พงษ์สุทัศน์

ธัญภรณ์ ฉายากุล

เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์

เย่นผิง เกว็ก

รุ่งรัตน์ สาคำภีร์

นัฏ​ฐ​ณิชา​ พิมพ์​มณี​ทรัพย์​

ณัฐกานต์ วงศ์จิรสกุล

ณฐชร สิงห์น้อย

พิเชษฐ์ เกิดประเสริฐ

Orawan Malicho

เบญจมาศ รัตนพิบูลย์

กรรณิการ์ งามเริง

ทิตยา ไชยชำนาญ

ปกรณ์วิทย์ จินดารัตน์

ปิ่นเพชร บุตรเพ็ชร

บัณฑิต กลิ่นลออ

ธนัญพิชชา เงินเย็น

ดลฎาภา อาจศรี

พชรพงษ์ บุษเกษ

นภาพร ไตรสรณะพงษ์

เยาวเรศ เวชกามา

ดนิตา ก้องกิจกุล

กมลพร เซี่ยงฉิน

เกรัยงไกร ระตะนะอาพร

ศิริวรรณ องอาจถาวร

พรรษา ชวยกระจ่าง

ธิดารัตน์ หวังวโรดม

ประภาพร วรมาลา

นฤมล ศรีมงคล

สุวรรณา สุวรรณบัตร

ภาวิณี ด่านโพธิวัฒน์

สรัญญา กัญญาสุวรรณ

มีนนภา พินิจ

จักรกฤษณ์ กันสา

Rattiya​ ​ Phetchongpradu​

สุดารัตน์ มณีรักษ์

กีรติ วรกุลชัย

ชนิดาภา อาทรวรกุล

Chanoknan Panprasong

จิราภรณ์ ด่วนดี

ธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียร

ปรินทร เสือเขียว

อภิรักษ์ กันหาชาติ

บุษรา เนื่องบุญมา

กันต์หทัยภัทร นาคศรีพรหม

ชุลีรินทร์ สังวัง

พรรณธิรา ทิมมั่น

อุษา ขานสันเทียะ

วีระศักดิ์ เพ็งวิชา

พุธิลา จินตกานนท์

อดิศักดิ์ โพธิ์สันเทียะ

ฐิติพันธุ์ กิตติโรจน์โยธิน

สุพัตรา ตันวัฒนะพิชัย

ธัญญารัตน์ วินิจธนา

พัชริน ทรงสวัสดิ์วงศ์

ณัชชารีย์ บวรชัยกุลพัฒน์

มารุต อรุณ

ธนา ใจยะโส

สุรศักดิ์ จันทร์บุญ

ทิพย์ปทุมพร สุนา

ภักดี เอื้อสัมพันธ์ชัย

พิทักษ์​ บุญ​พิทักษ์​

พิไลลักษณ์​ ทวีสวย

ณัฏฐ์ชญาภา จิรกุลชัยนพกร

เกรียง ดนตรี

เพชรี​ วรรณ​พนม​

ปรียานุช ผลพัฒนาสกุลชัย

อธิวัฒน์ บุญนำส่ง

จารุวรรณ สมนอก

ตัซนีม ยูโซ๊ะ

นาซีบะห์ นิมะ

วิมลรัตน์ ชะนะมา

ฉัตตา ขุนแผ้ว

ชิญญา ตันติวุฒิไกร

พนิดา ธนาเรืองโรจน์

ชลิตา บุญท้วม

ศิริวรรณ แสงทับทิม

สิริญภรณ์ ลิมวิเศษศักดิ์

ปรียา การามหิโต

ปทุมมา ปัญญาสิทธิ์

ณัฐพร กำจัด

วไลพร บัวประเสริฐ

นิภาพร ไมตรี

อุสมาน มะหะดุง

สาวิตรี สาลี

มินท์มันตา เต็มสิริเดชานนท์

มน​พัทธ์​ เอี่ยม​บุญศิริ​

เจนจิรา ท้าวอุดม

จิรัฎฐ์ ทินกรอมรเลิศ

ชนนิกานต์  ศรชัย ศรชัย

พุธิตา วงศ์ธนวัฒน

มัลลิกา คำมงคล

ชวนชม ไชยกูล

พัชรี สุวรรณโกมลกุล

อภิรักษ์ ผาสุข

สุนิสา ปี่แก้ว

จันจิรา ดวงประไพ


รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 101 บาทขึ้นไป จำนวน 50 รางวัล


เจตน์ ทับทิมทอง

มนตรี ฤทธิ์สกุลชัย

จิดาภา ปสุวัฒนกุล

พัฒนพงษ์ พันแน่น

กนกวรรณ น้อยแก้ว

ประนัปดา จันดี

นิติ โสภณธรรมภาณ

ชวนชื่น อิ่นแก้ว

พานทอง คงพนัส

กชกร บัวใหญ่

ชนัญชิดา นุชเสริมหาญ

พัชนิดา เคลิ้มกระโทก

ฮัสซาน สาเมาะ

สุเชาว์ สีโฆ

กษิรา ไพโรจน์

สุพัตรา แซ่เอี้ย

ดวงกมล ข่าวดี

วิรัญญา ราษีทรัพย์

นิศาชล เทพบุรี

ภัสสินี เจริญศิริ

พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ

นุชศรา นิพมะบุตร

ศศิวิมล ภู่กำเนิด

คณรัตน์ ยินดีมิตร

มาริสา อาจเจริญ

สมภพ สามสี

ณัฐ​ธิดา​ วร​อภิญญา​ภรณ์​

ดุจฤดี ประชาสุข

สุลัดดา วิภาสสุวรรณ

ปัทมาวรรณ สมพร

ธาราดล วิบูลพัฒนไพศาล

ทรงวุฒิ วงค์ชมภู

ลัดดา เนาวรัตน์

กฤษดา สิมมะโน

ฐาณรินทร์ จันทร์สุข

ภัทรพร สุขเลิศ

ชาญชัย เพ็ชรรัตน์

ธนวัฒน์ สามารถ

ชญาณี ยุทธษา

แสงระวี จันทร์เตื่อย

สันติอาณา การะนาท

จตุรพร ลอยชูศักดิ์

ศริยา อภินทนาพงศ์

รุจิรัศมิ์ ลักษณเชษฐ์

นิลพร ทางทอง

นุชนาฏ ขลิบเงิน

พิพรรธ เวียงคำ

จตุพรพูนุช พุทธจรรยา

สุภัชชา แสงศรี

นิตยา สมทรัพย์


น้องเซวี่ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมร่วมสนุก ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะกัฟ

- บริษัทจะเพิ่ม M-Stamp เข้าในบัญชี ALL Member ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven ของผู้ได้รับรางวัล โดยจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล

- บริษัทจะส่งโค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง Line Official Account CP ALL 7-Eleven TH ให้กับผู้ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล