266

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แจกสนุก ลุ้นสนั่น (4 ก.ย.2563)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น

เซเว่น ON AIR ช่วงเวลาแชร์ แบ่งปันความสุข ประจำวันที่ 4 ก.ย.2563 เวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว น้องเซวี่ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท

เมื่อช้อปครบ 101 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จำนวน 50 รางวัล


1. ปาริชาติ คงกระพันธ์

2. เยาวพา อภิกิจเมธา

3. รัญชิดา ชาติโสภณพันธ์

4. รัตนมณี เหี้ยมหาญ

5. นางสาวกิตติยา เสียงเปรม

6. กนลา เลิศสถาพรสุข

7. จันทิมา สังสีแก้ว

8. นางสาว ชนานันท์ หุ่นน้อย

9. มหากุล สุโลวรรณ

10. สโรชา มณีฤทธิ์

11. ชินาภา บุญมาเลิศ

12. ปกรณ์ รัตนละออ

13. ภัทจิรา บัวอินทร์

14. หทัยชนก ชัยกลิ่น

15. อนุรักข์ กุลประยงค์

16. ฑิตยา สมสมัย

17. รัชนีกร นพศิริ

18. อภิชาติ งามเสริฐ

19. ปิยะพงษ์ ภัสสรารัตน์

20. มนตรี พยุงพันธ์

21. ภาณุพงษ์ นามบุญ

22. ธนะชัย จันทร์สมุทร์

23. ลดามาศ อุดมไร่

24. จามจุรี พิบูล

25. พิชญาดา โฆษิตกุล

26. เกสร ละวรรณวงค์

27. มันทนา อุปโภค

28. รัชนี รุ่งเรือง

29. กิติมา ไวประเสริฐ

30. อริศรา ภิรมยา

31. อมรรัตน์ เพศประเสริฐ

32. สนธิกาญจน์ เกตุแก้ว

33. สุดารัตน์ ปกป้อง

34. กชชุกร กาฬภักดี

35. กีรติญา กองกะมุด

36. วรรณกร ชรอยนุช

37. พันนิกา นวลสุข

38. ประภาวดี แหลมหลักเชาวน์

39. ศศิวรรณ ชำนาญเวช

40. อาทิตยาพร ประทุมขัน

41. ชนิภรณ์ กาวงค์

42. รุ่งนภา ละมูล

43. ศศิธร มั่นเขียว

44. จันทิพย์ ทิพย์ชาติ

45. ธัญญาลักษณ์ วิทยาวงศ์กุล

46. พิชญ์สิณี อรุณโรจน์รังษี

47. อิชย์ชญา ชิตชอบ

48. บัว อินทร์พรม

49. กิ่งกาญจน์ สันติวิริยธาดา

50. ธีระพันธ์ กิติธรรมาเสถียรรายชื่อผู้ได้รับรางวัล M-STAMP 88 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. รัฐวิศว์ ปาประลิต

2. กิติศักดิ์ แซ่นิ้ม

3. ธนชนก อุตตะระนาค

4. จิรภัทร เมธาประยูร

5. พงศกร ขาวสำอางค์

6. รดาวัลย์ ศรีปานนาค

7. พรปวีณ์ สัตยะเลขา

8. วรรณ​า​ ลี​สนธิ​ไชย

9. สุรีกร วิเศษชาติ

10. อภิญญา รุ่งโรจน์พัฒนเสรี

11. สุนันทา บุญเชิญ

12. เบญจมาศ รัตนพิบูลย์

13. มณฑนา สุทธิธาทิพย์

14. เจนจิรา ขุมทรัพย์

15. จารุวรรณ อร่ามเมฆา

16. เสาวลักษณ์ ดาษดื่น

17. การะเกษ เจษฎาวิริยะ

18. ฐนิดา คงประหัด

19. ติณณ์ณนันท์ พิภูพัชญ์ชา

20. ณิชกานต์ จันติ

21. พัชรชรริน ขำศรี

22. อรสา สิงหา

23. เอนก ใจพุก

24. เบ็ญจวรรณ เกวดเดอริน ทอมสันป์

25. ศยามล เงินเต็ม

26. สุภัทรา ทองบริบูรณ์

27. สุนิสา ปี่แก้ว

28. ปฐมาภรณ์ จิระวงศ์ขจร

29. ปรารถนาดี อังคะอุทับวร

30. พรรณวดี วรรณภูมิพันธ์

31. ภานุรัจน์ ศนีบุตร

32. วิชุดา จันทีนอก

33. จตุรพร ลอยชูศักดิ์

34. พสิฐชัย ณรงค์กรสิริชัย

35. ลัญลิญา ไชยราช

36. ธนาวัฒน์ อภิโมทย์

37. นิรมลนิรมล ชุมนวล

38. จริยา มหาจันทร์

39. Jatuporn Niyomsamruat

40. ภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอำนวย

41. จิตรนารี ก้อนจินดา

42. นางสาววาสนา สิงห์สรศรี

43. ภัทรพร มีคล้าย

44. นพดล เสวตการี

45. ณพล มีปัญญา

46. บัณทิตา ราชานาค

47. อินทิรา ปิ่นแสงแก้ว

48. รุจิรา วิริยะเขษม

49. อัจฉรา ปัญญา

50. นันทวิชญ์ จิ๋วประดิษฐกุล

51. นวพร สุดสอาด

52. ชิติพัทธ์ อนวัชตระกูล

53. วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ

54. ซูลกีปลี แมะเราะ

55. สุปราปรางค์ อาจมาก

56. วสันต์ ทัศนามล

57. อภิวดี โคสูงเนิน

58. ฐิติยา สิริโอฬารรัตน์

59. อารี พงษ์ช้างอยู่

60. เมญาณี วงษ์บุตรดี

61. ประพรวน ความคุ้นเคย

62. ปิยมน เลิศวิลัย

63. กรองกมล เอี้ยวแซ

64. Kanthima Pavila

65. ธนศร เกศบุรมย์

66. อภิญญา เขียวมณี

67. พรชัย เอกสุธา

68. เข็มมิกร น้อยจ้อย

69. จิดาภา โมฬี

70. กัญญารัตน์ มณีแสง

71. วราพร ไชยพิณ

72. พรทิพย์ นาตรีชน

73. ทิพย์วรรณ ตันติผล

74. สุชาดา ส่งเสริม

75. กมลรัตน์ เจือไทย

76. ปาจรีย์ เอมสวาท

77. สุภาวดี พุกเจริญ

78. นฤมล ถาวรสันติ

79. เจนนิดา แซ่หว่อง

80. จันทมาศ ถาวร

81. นูรเดียนา เรี่ยวเส็ง

82. รัญยา สาและ

83. รสิตา ช่วยสมพร

84. นิโลบล ปิ่นสุข

85. นภาพร ไตรสรณะพงษ์

86. วิภาดา บุญสมปาน

87. สุภาวดี คางขุนทด

88. บุญพิทักษ์ แก้วเตียม

89. อรวรรณ นิลรัตน์

90. มินท์มันตา เต็มสิริเดชานนท์

91. อุษณา ฤทธิ์ขจร

92. เปมิกา พิพัฒนนันท์

93. นพรัตน์​ ม​โนทัย​

94. ลักขิกา​ อินทรปาน​

95. ศรีวรรณ อินทะหลัก

96. สุกัญญา พิลา

97. พรนภา จุลมาศ

98. กนกกาญจน์ ประดับนาค

99. โชติมณี กล้าหาญ

100. สุรัตน์ จันทราชโลธร


น้องเซวี่ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมร่วมสนุก ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะกัฟ

- บริษัทจะส่งโค้ดส่วนลด ALL ONLINE มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง Line Official Account CP ALL 7-Eleven TH ให้กับผู้ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล

- บริษัทจะเพิ่ม M-Stamp เข้าในบัญชี ALL Member ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven ของผู้ได้รับรางวัล โดยจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล 


ทั้งนี้หากภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัล ยังไม่ได้รับรางวัลตามประเภทและช่องทางดังกล่าว ให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ 02-826-7744 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล


>> ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม แจกสนุก ลุ้นสนั่น ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2563