305

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการขนส่งพัสดุ SPEED-D (สปีด ดี)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการขนส่งพัสดุ SPEED-D (สปีด ดี) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ส่ง” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการขนส่งพัสดุ SPEED-D (สปีด ดี) และบริการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยผู้ส่งตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. คำนิยาม

“ผู้ส่ง” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งนำฝากพัสดุที่มีชื่อเป็นผู้ส่งที่ระบุไว้ตามหน้าซองหรือกล่องพัสดุ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นำฝากส่งพัสดุแทนบุคคลดังกล่าวด้วย

“ผู้รับ” หมายความว่า บุคคลที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับพัสดุตามหน้าซองหรือกล่องพัสดุ และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นรับพัสดุแทนบุคคลด้งกล่าวด้วย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลของนิติบุคคล

“บรรจุภัณฑ์” หมายความว่า ซองหรือกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมของพัสดุที่ผู้ส่งนำมาฝากให้บริษัทเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับ ซึ่งมีความแข็งแรงและเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย แต่ไม่รวมถึงพัสดุหลายชิ้นที่ถูกผูกมัดหรือรัดด้วยเทปให้รวมกันเป็นชิ้นเดียวกัน หรืออยู่ในรูปทรงอื่น ๆ นอกเหนือจากซองหรือกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น ถุงกระสอบ เป็นต้น


2. หน้าที่ของผู้ส่ง

2.1 ผู้ส่งต้องแสดงบัตรประจำประชาชนตัวจริง และยินยอมให้บันทึกข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน (smart card)

2.2 ผู้ส่งมีหน้าที่ต้องให้รายละเอียดตามที่บริษัทกำหนดให้ถูกต้องและชัดเจน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งและผู้รับ เป็นต้น

2.3 ผู้ส่งต้องบรรจุพัสดุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสมกับประเภทของพัสดุที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน โดยอาจมีวัสดุที่จำเป็นในการรักษาพัสดุ เช่น วัสดุกันกระแทก เป็นต้น และปิดบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยไม่มีส่วนใดยื่นออกมา โดยบริษัทอาจพิจารณาความความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ โดยขอให้เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือปฏิเสธการให้บริการในกรณีที่ผู้ส่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ

2.4 กรณีเป็นพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่งเป็นพิเศษ เช่น พัสดุแตกหักง่าย หรือพัสดุที่โดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ ผู้ส่งจะแจ้งให้บริษัททราบ 

2.5 ผู้ส่งต้องไม่ส่งพัสดุต้องห้ามตามที่บริษัทกำหนด


3. พัสดุที่ไม่อยู่ในประกันความคุ้มครอง

3.1 พัสดุต้องห้ามส่ง

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้ามที่บริษัทไม่รับขนส่ง

1. พัสดุที่บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด เห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่ง หรือพัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด เช่น พัสดุที่มีบรรจุภัณฑ์หรือมีการห่อพัสดุไม่เหมาะสม ไม่แข็งแรงและแน่นหนาเพียงพอ เป็นต้น

2. สัตว์มีชีวิตทุกชนิด รวมถึงซากและชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะของสัตว์และมนุษย์

3. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ หรือผัก เป็นต้น

4. อาหาร, เบเกอรี่ และขนมทุกชนิด ที่มีอายุการเก็บสั้น 

5. อาหารแช่แข็งหรือสิ่งของที่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท

6. สิ่งของที่บรรจุด้วยกล่องโฟม

7. วัตถุไวไฟหรือวัตถุอันตรายทุกชนิด

8. ยาเสพติดหรือสารเสพติดทุกชนิด

9. อาวุธหรือวัตถุที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมทุกชนิด

10. สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย และสื่อลามกอนาจาร หรือที่เป็นอัตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม

11. สิ่งผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

12. เงินและพันธบัตร, ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตั๋วเงินทุกชนิด เช่น เช็ค

13. สลากกินแบ่งรัฐบาล, บัตรกำนัน, คูปอง, บัตรของขวัญ

14. จดหมายหรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทุกชนิดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เอกสารทางภาษี เอกสารสำคัญทางเงิน เป็นต้น

15. วัตถุโบราณหรือของสะสมต่าง ๆ เช่น งานศิลป์, พระเครื่อง, วัตถุมงคล

16. สิ่งของมีค่าทุกชนิดหรือที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องเงิน, ทองคำ, เพชรพลอย, โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า

17. ผลิตภัณฑ์ หรือสารเคมี/ชีวเคมีที่มีพิษสูง เช่น ยูเรเนียม, โคบอลต์, เรเดียม, พลูโทเนียม, ไซยาไนด์, สารหนู กรดซัลฟูริก กรดไฮโดคลอริก เป็นต้น

18. สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้, สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ 

3.2 พัสดุที่จำกัดความรับผิด

พัสดุที่จำกัดความรับผิด คือ พัสดุเปราะบาง เน่าเสียง่าย หรือปนเปื้อนง่าย ในกรณีที่พัสดุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้ส่งสามารถทำการส่งได้ แต่หากสินค้านั้นเสียหาย หมดอายุ หรือเน่าเปื่อย ทางบริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่สินค้าสูญหาย ซึ่งสามารถเรียกให้ชดเชยได้ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด โดยพัสดุที่จำกัดความรับผิด ได้แก่

1. พัสดุและอาหารที่ส่งกลิ่นทุกชนิด เช่น ปลาเค็ม, ปลาร้า, ทุเรียน เป็นต้น

2. อาหารแห้ง, อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป

3. ของเหลวทุกชนิด

4. เอกสารที่เป็นความลับทุกชนิด

5. บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเงินสด รวมถึงบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และใบเสร็จต่าง ๆ

6. สินค้าที่ผลิตจากแก้ว, หิน, กระจก หรือเซรามิก หรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความเปราะบาง เช่น แก้วน้ำ, ขวดแก้ว, กระจกเงา, โคมไฟแขวนผนัง, เครื่องประดับ

7. สิ่งของที่บรรจุขวดแก้วหรือเซรามิกทุกชนิด หรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

8. พัสดุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พัสดุของบุคคลอื่น

9. เครื่องสำอางทุกประเภท

10. เครื่องดนตรี

11. ผลไม้สด

12. พืช, ดอกไม้, ต้นไม้


4. การจัดส่งและรับพัสดุ

บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด สามารถปฏิเสธรับส่งสินค้าหรือหยุดการนำจ่ายสินค้าต่าง ๆ ได้ในกรณีที่ไม่ระบุข้อมูลของผู้ส่งหรือผู้รับ, รายการที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการจัดส่ง หรือใช้บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่เหมาะสม และผู้ส่งไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขหรือบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายต่อการขนส่งหรือต่อพนักงานขนส่ง

4.1 กรณีจัดส่งปลายทางที่ที่พักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน

4.1.1 การจัดส่งถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เมื่อพัสดุถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับที่ระบุไว้ตามหน้าซองหรือกล่องบรรจุภัณฑ์หรือใบนำส่งสินค้า

4.1.2 การจัดส่งพัสดุนั้นจะจัดส่งให้แก่ผู้มีที่ชื่อเป็นผู้รับ แต่หากผู้รับไม่อยู่หรือไม่พร้อมรับพัสดุตามที่อยู่ บริษัทจะจัดส่งพัสดุให้บุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับหรือพื้นที่รับของส่วนกลาง ณ ที่อยู่นั้น เช่น สมาชิกในครอบครัว, แม่บ้าน, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, สำนักงานนิติบุคคล, สำนักงานบริหาร, ฝ่ายต้อนรับ เป็นต้น) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับ ในกรณีที่ผู้รับไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุเป็นผู้รับ บริษัทจะสอบถามและระบุสถานะของผู้รับด้วย ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย บริษัทอาจขอถ่ายรูปผู้รับแทนการลงลายมือชื่อได้

4.1.3 บริษัทขอปฏิเสธการส่งพัสดุโดยไม่มีผู้ลงนามรับพัสดุ และการส่ง ณ สถานที่อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ตามหน้าซองหรือกล่องบรรจุภัณฑ์หรือใบนำส่งสินค้า

4.1.4 หากบริษัทจัดส่งไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ไม่มีผู้รับ หรือผู้รับขอให้เลื่อนวันเวลาการจัดส่ง เป็นต้น บริษัทจะจัดส่งพัสดุให้อีกครั้งในวันทำการถัดไป หรือวันที่ผู้รับแจ้งเลื่อนแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ โดยหากไม่มีผู้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งซ้ำให้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจะนำพัสดุกลับไปรวมไว้ยังคลังสินค้า และพยายามติดต่อผู้ส่งเพื่อขอคำแนะนำอีกครั้ง

4.1.5 หากบริษัทตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะสอบถามเพิ่มเติมยังไปยังผู้ส่ง หากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้องในข้อสาระสำคัญจนทำให้ต้องดำเนินการจัดส่งใหม่ทั้งหมด เช่น รหัสไปรษณีย์ผิด เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์นำพัสดุกลับไปรวมไว้ยังคลังสินค้า และพยายามติดต่อผู้ส่งเพื่อขอคำแนะนำอีกครั้ง

4.2 กรณีจัดส่งปลายทางที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

4.2.1 การจัดส่งถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เมื่อผู้รับมารับพัสดุพร้อมแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น รหัสที่บริษัทได้ส่งไปที่ข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS), บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง เป็นต้น 

4.2.2 กรณีผู้รับไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ตามหน้าซองหรือกล่องบรรจุภัณฑ์หรือใบนำส่งสินค้า บริษัทขอยืนยันสิทธิ์ในการเป็นผู้รับพัสดุแทน ด้วยรหัสใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ส่งให้กับผู้รับแต่เพียงผู้เดียว 

4.2.3 ผู้รับต้องมารับพัสดุที่ร้านสาขาให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่พัสดุส่งถึงร้านสาขา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้รับทราบผ่านทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ หากการเกินระยะเวลาดังกล่าว พัสดุจะถูกนำกลับไปรวมไว้ยังคลังสินค้า และพยายามติดต่อผู้ส่งเพื่อขอคำแนะนำอีกครั้ง

4.2.4 หากบริษัทตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะสอบถามเพิ่มเติมยังไปยังผู้ส่ง หากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้องในข้อสาระสำคัญจนทำให้ต้องดำเนินการจัดส่งใหม่ทั้งหมด เช่น รหัสสาขาและ/หรือชื่อสาขาผิด เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์นำพัสดุกลับไปรวมไว้ยังคลังสินค้า และพยายามติดต่อผู้ส่งเพื่อขอคำแนะนำอีกครั้ง

4.3 เมื่อผู้ส่งฝากส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งและผู้รับจะได้รับรหัสรับพัสดุทางข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) เพื่อใช้ในการติดตามพัสดุ และการรับพัสดุ


5. ระยะเวลาจัดส่ง

5.1 ระยะเวลาจัดส่งอาจแตกต่างกันตามวิธีการจัดส่งหรือพื้นที่ในการส่งตามที่บริษัทกำหนดไว้ ณ วันเวลาที่ใช้บริการ

5.2 ระยะเวลาจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลาจัดส่งจะไม่ถือเป็นข้อสาระสำคัญในการจัดส่งพัสดุ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง


6. การส่งคืนพัสดุ

6.1 นอกเหนือจากการส่งคืนพัสดุด้วยเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.4 และ 4.2.5 แล้ว บริษัทจะส่งคืนพัสดุเมื่อผู้ส่งแจ้งขอยกเลิกการจัดส่งและให้ส่งคืนพัสดุนั้นในระหว่างการขนส่งและการส่งมอบ เว้นแต่ผู้รับได้ติดต่อขอรับพัสดุนั้นแล้ว โดยผู้ส่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนพัสดุ

6.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอคืนค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จ่ายสำหรับการส่งพัสดุ

6.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนพัสดุที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาที่รับฝากส่งเท่านั้น บริษัทจะดำเนินการตามข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ผู้ส่งต้องมารับพัสดุที่ร้านสาขาให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่พัสดุส่งถึงร้านสาขา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบผ่านทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์


กรณีที่พัสดุที่มีสถานะ “ไม่ได้ส่งมอบ” บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการดังต่อไปนี้

1. ให้ถือว่าพัสดุที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นพัสดุที่ “ไม่ได้ส่งมอบ”

1. พัสดุที่มีการส่งซ้ำแต่ส่งไม่สำเร็จ

2. พัสดุที่ผู้รับไม่สามารถมารับที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นภายใน 7 วัน

3. พัสดุที่ผู้ส่งไม่สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดส่งได้

4. พัสดุที่ผู้ส่งขอยกเลิกการจัดส่งและ/หรือส่งคืนพัสดุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

2. พัสดุที่ไม่ได้ส่งมอบจะถูกส่งกลับไปยังคลังสินค้า โดยผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะใช้ความพยายามให้การติดต่อผู้ส่งเพื่อยืนยันที่อยู่ผู้รับหรือส่งคืนผู้ส่งตามคำแนะนำ

3. หากไม่สามารถติดต่อผู้ส่งได้ บริษัทจะเก็บพัสดุไว้ที่คลังสินค้าเป็นเวลา 90 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า และหากผู้ส่งไม่ติดต่อขอรับพัสดุ คือ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายสินค้า โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7. การชำระค่าขนส่งและค่าใช้จ่าย

7.1 อัตราค่าขนส่งขึ้นอยู่กับขนาด, น้ำหนัก, รูปแบบการขนส่งตามวิธีการตามที่บริษัทกำหนดไว้ ณ วันเวลาที่ใช้ บริการ

7.2 ผู้ส่งตกลงชำระค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งอันเนื่องจากเหตุตามข้อ 7.1 ที่เปลี่ยนแปลงไป

7.3 กรณีบริษัทถูกปรับหรือต้องรับผิดอันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ส่ง ผู้ส่งตกลงรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายแทนหรือคืนแก่บริษัททั้งหมด


8. ความรับผิดของบริษัท

8.1 ผู้ส่งรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ส่งตามประกันความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่พัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องจากการดำเนินการของบริษัทตามที่เกิดขึ้นจริงในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 คำสั่งการขนส่งในกรณีการจัดส่งไปยังปลายทางตามข้อ 4.1 และไม่เกิน 5,000 บาทต่อ 1 คำสั่งการขนส่งในกรณีการจัดส่งไปยังปลายทางตามข้อ 4.2 เฉพาะส่วนที่เสียหาย โดยมูลค่าของพัสดุอาจพิสูจน์จากสภาพที่คงเหลือ หรือหลักฐานที่ผู้ส่งนำมาแสดงต่อบริษัท นอกจากค่าเสียหายดังกล่าวบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ อีก โดยผู้ส่งสามารถยื่นเรื่องเคลมค่าเสียหายได้หลังจากที่พัสดุมีการเซ็นรับแล้วไม่เกิน 3 วัน หรือไม่เกินกว่า 15 วันนับจากสถานะพัสดุหยุดนิ่งหรือสถานะสุดท้ายของพัสดุในระบบ Tracking ของบริษัท โดยผู้ส่งสามารถยื่นเคลมได้ผ่านทาง e-mail: cs@allspeedy.co.th หรือ 02-036-5788

8.2 อัตราประกันความคุ้มครองดังกล่าว บริษัทอาจการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่กระทบต่อพัสดุที่บริษัทได้รับเข้าระบบแล้วก่อนวันและเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

8.3 บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุต้องห้ามส่งตามที่ระบุในข้อ 3.1

(ข) ความเสียหายต่อพัสดุที่จำกัดความรับผิดตามที่ระบุในข้อ 3.2

(ค) การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันไม่ใช่ความผิดของบริษัท

(ง) การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ทั้งที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด เหตุจลาจล หรือการใช้อาวุธสงคราม หรือปฏิกิริยาตอบโต้การกระทำเหล่านี้ รวมทั้งการยึดพัสดุ การนัดหยุดงานของพนักงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด (น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเข้า) โรคระบาด

(จ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งพัสดุล่าช้าเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าพนักงานของรัฐ เช่น การปิดเส้นทางคมนาคมตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นต้น


9. สิทธิในการตรวจสอบ

9.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุที่บริษัทสงสัยว่าเป็นพัสดุต้องห้ามส่งตามข้อ 2.1 และพัสดุที่ชำรุดหรือเสียหายอันเห็นได้ชัดแจ้งจากสภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ และ/หรืออาจทำให้พัสดุอื่นชำรุดหรือเสียหายไปด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทหรือบุคคลอื่น

9.2 บริษัทต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบหรือส่งพัสดุให้ตรวจสอบ


10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการนี้ เป็นไปตามเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับบริการขนส่งพัสดุ SPEED-D (สปีด ดี) โดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ผู้ส่งและผู้รับบริการจึงควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวโดยละเอียด


11. กฎหมายที่บังคับใช้ และเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการพิจารณาคดี


12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบล่วงหน้าภายใน 7 วัน โดยจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร


13. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้


14. การยื่นข้อร้องเรียน

หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนของบริษัท ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ 02-036-5788

อีเมล cs@allspeedy.co.th