10

ช่วงนี้หลายๆ พื้นที่เริ่มกลับมาเปิดเรียนตามปกติแล้ว ผู้ปกครองก็มีความเป็นห่วงบุตรหลาน ในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 เมื่อต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา ประกอบกับโรงเรียนก็เป็นสถานที่ ซึ่งมีเด็ก ครู ผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติงาน รวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก การที่เด็กๆ จะไปโรงเรียนในยุคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. หน้ากากอนามัย 

• สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

• ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก 

• เลือกหน้ากากที่ขนาดเหมาะสม ปิดจมูก ปาก และคางได้มิดชิด 

• ไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น ไม่แลกหน้ากากใส่กับเพื่อน 

2. หากมีอาการไข้ ไอ จาม เป็นหวัด ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหายดี 

3. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ ก่อนรับประทาน หลังจากเข้าห้องน้ำ หรือเมื่อจับลูกบิดประตู 

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับ ใบหน้า ตา ปาก จมูก 

6. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 

7. รักษาระยะห่างในการนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร เล่นกับเพื่อน อย่างน้อย 1 เมตร 

8. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 

 

อุปกรณ์ที่เด็กๆ ควรพกติดตัวไว้ เมื่อไปโรงเรียน 

• หน้ากากอนามัย ควรมีสำรองไว้ในกระเป๋า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น หน้ากากที่ใส่ไปจากบ้านเกิดเปียกน้ำ จะได้มีหน้ากากอันใหม่ไว้เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

• แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์สเปรย์ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา เพราะเมื่อหยิบจับสิ่งของต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ดินสอของเพื่อน หรือก่อนรับประทานอาหาร ควรใช้แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์สเปรย์ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันโควิด-19 

หากคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง ช่วยสอนให้เด็กๆ ให้มีความรู้ในการดูแลสุขอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ก็จะช่วยป้องกันพวกเขาให้ห่างไกลจากการได้รับเชื้อโควิด-19 

 

อ้างอิง 

1. สสส. (2563). คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19. กรุงเทพ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th 

2. สสส. (2563). การสวมหน้ากากอนามัยให้กับเด็ก. กรุงเทพ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th 

3. https://www.unicef.org/thailand/th/coronavirus/covid-19