1.3 k

ล้างมืออย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค


การล้างมือ (Hand hygiene) เป็นการทำความสะอาดเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยบนมือชั่วคราว ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้


การล้างมือโดยใช้น้ำ


เป็นการล้างมือที่ฟอกมือด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว หลังจากนั้นก็ใช้น้ำเป็นตัวชะล้างทำความสะอาด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามวัตถุประสงค์ในการล้าง เช่นการล้างมือทั่วไป คือการทำความสะอาดที่ใช้เวลาฟอกสบู่นานประมาณ 15 วินาทีเพื่อสุขอนามัยที่ดีในชีวิตประจำวัน ส่วนการล้างมือด้วยสบู่เหลวผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% มักเป็นการล้างมือก่อนทำหัตการในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยจะฟอกมือ แขน ถึงข้อศอกให้ทั่วเป็นเวลา 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด


การล้างมือโดยไม่ใช้น้ำ


เป็นการล้างมือในกรณีรีบด่วน ซึ่งไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในการล้างมือด้วยแอลกฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที