Rule & Regulation

เงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  • การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด
  • การจำกัดความรับผิด
  • เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  • ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยท่าน
  • การจำกัดความเสียหาย
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์
  • ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขของการใช้ที่ปรากฎด้านล่างอย่างละเอียดเว็บไซต์นี้จัดทำโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(" CP ALL ") (ซึ่งต่อ ไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฎ ในด้านล่างนี้ ห้ามมิให้ใช้หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์หากท่านไม่ตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด

ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ปรากฏนี้ CP ALL ให้สิทธิที่มีลักษณะไม่เป็นการเด็ดขาด ไม่สามารถโอนได้ และมีข้อจำกัด แก่ท่านโดยท่านมีสิทธิ ที่จะเข้าสู่ ใช้ และแสดงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายาม ที่จะรบกวน การทำงานของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยการกระทำใดก็ตาม CP ALL อนุญาตให้ ท่านมีสิทธิเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต") จากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้เป็นการส่วนตัวที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการโอน กรรมสิทธิ์ในข้อมูล ที่ได้รับอนุญาต หรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดและการอนุญาตนั้นจะต้อง อยู่ภายใต้ข้อจำกัด ดังต่อไปนี้

  1. ท่านต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ระบุไว้ ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนั้น ในกรณีที่มีดาวน์โหลดข้อมูล
  2. ท่านไม่อาจที่จะกระทำในสิ่งต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นการส่วนตัวที่เป็นการแสวงหากำไร เปลี่ยนแปลงในรูปใด ๆ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ หรือใช้โดยประการอื่นต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
  3. ท่านต้องไม่โอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านได้แจ้งบุคคลนั้นทราบถึงเงื่อนไข และบุคคลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ ใช้เว็บไซต์นี้

ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นที่จะมีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เว็บไซต์และข้อมูลที่ได้รับอนุญาต มีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครอง จากกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลก และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกในการใช้เว็บไซต์นี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ใดๆ ที่ไม่มีอำนาจต่อข้อมูลที่ได้รับ อนุญาต อันมีลิขสิทธิ์ CP ALL ไม่ได้มอบสิทธิใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับ ทางการค้าแก่ท่าน

การจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ CP ALLไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของข้อมูล หรือความ น่าเชื่อถือของ คำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใด ที่แสดงหรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือ ข้อมูล จะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว CP ALL สงวนสิทธิโดยดุลพินิจของ CP ALL แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำ ดังนี้เมื่อใดก็ได้โดย ไม่จำเป็นบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือ พลั้งเผลอใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึง CP ALL อาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับ อนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์และซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ ได้จัดไว้ในลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนั้น (as is) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อสิ่ง ดังกล่าว ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับ ประกันความสามารถ ในการทำกำไร ไม่รับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ หรือ ไม่รับประกันความ เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ ใดๆ ก็ตาม

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกแก่ท่าน CP ALL อาจจัดให้มีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปใน เว็บไซต์ที่ได้มีการ เชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยง จากการกระทำเช่นนั้นจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน ที่จะใช้มาตราการคุ้มครองที่จำเป็นเพื่อป้องกัน ไวรัสหรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นอันตราย CP ALL จะไม่รับประกันหรือรับรองต่อเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือข้อมูลที่ปรากฎสินค้าหรือบริการที่ ปรากฏในนั้น

การจัดให้มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น ไม่เป็นการแสดงโดยปริยายว่าเว็บไซต์นี้หรือ CP ALL ให้การสนับสนุน รับรอง มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง หรือให้ สิทธิแก่เว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมโยงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทาง การค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ ที่ได้แสดงใน หรือสามารถที่จะ เข้าถึงได้ โดยผ่าน เว็บไซต์ที่มีเชื่อมโยง หรือให้สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ของ CP ALL หรือ บริษัทในเครือ หรือบริษัท ลูกของ CP ALL

ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยท่าน

CP ALL ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านไม่ควรที่จะส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินให้แก่ CP ALL โดยผ่านทางเว็บไซต์ท่านได้ ตกลงว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านจัดให้แก่ CP ALL ไม่ถือว่าเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินโดยการให้ข้อมูลนั้นแก่ CP ALL ถือได้ว่าท่านได้อนุญาตแก่ทรูและการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดอาณาเขตและไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้ CP ALL มีสิทธิใช้ทำสำเนา แสดงต่อสาธารณะส่งและแจกจ่ายข้อมูลนั้น

นอกจากนี้ CP ALL ไม่ถูกห้ามที่จะใช้ ความคิด แนวคิด หรือโนฮาวว์ที่ท่านหรือบุคคล ที่กระทำการแทนท่านได้ให้แก่ CP ALL ท่านรับทราบว่า CP ALL ไม่ประสงค์ให้ท่าน และท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีลักษณะที่ ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

การจำกัดความเสียหาย

CP ALL หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือ ความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสีย กำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบ จัดการข้อมูล ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน (Function) ของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่า CP ALL จะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์

CP ALL สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนจะมีผลเมื่อได้มีการ ประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มี ประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่าท่านตกลงปฎิบัติตามการเปลี่ยน แปลงเงื่อนไขนั้น

CP ALL อาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้ เมื่อใดก็ตาม CP ALL อาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือ รับผิดชอบใด ๆ CP ALL อาจยกเลิก การให้สิทธิ การอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้ว ข้างต้นได้ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้ บังคับเว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุม ดำเนินการ และบริหารโดย CP ALL จากสำนักงานของ CP ALL ในประเทศไทย CP ALL ไม่รับรองว่าข้อมูล ในเว็บไซต์นี้ เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่น ภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ๆ จะต้องปฎิบัติ ตามกฎหมายของประเทศนั้นกฏหมายที่ใช้บังคับกับ เงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ ประสงค์ที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ