Contact Us

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-826-7744

ศูนย์บริการสมาชิกบัตร 7-Card 02-826-7777

จดหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ตู้ปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504 หรือ ร้าน 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

การแจ้งเตือนการระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารมาตรการแจ้งเตือน (Take down notice)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
Reload Image