286
Maybelline Love Notes : เลิฟโน้ตสุดฟิน จิ้นกับมาร์ช จุฑาวุฒิ

Maybelline Love Notes : เลิฟโน้ตสุดฟิน จิ้นกับมาร์ช จุฑาวุฒิ

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม Maybelline Love Notes : เลิฟโน้ตสุดฟิน จิ้นกับมาร์ช จุฑาวุฒิ


วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

  1. เมื่อซื้อสินค้า Maybelline Love Notes บนแอปพลิเคชั่นเซเว่น อีเลฟเว่น (7ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  2. จะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลคือ บัตรเข้างาน Meet & Greet กับ มาร์ช จุฑาวุฒิในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 จานวน 45 รางวัลๆละ 5,000 บาท รวมเป็นมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 225,000 บาท พิเศษ! สำหรับผู้ที่มียอดสั่งซื้อมากที่สุด 5 ท่าน รับบัตรเข้างาน Meet & Greet มาร์ช จุฑาวุฒิ โดยไม่ต้องร่วมลุ้นจับฉลาก ประกาศผลพร้อมกันในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. บน Facebook เพจ Maybelline www.facebook.com/maybellinethailand และ 7-Eleven www.facebook.com/7ElevenThailand
  3. สินค้า 1 เซ็ท เท่ากับ 1 สิทธิ์


ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น หากทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ


กำหนดการณ์ต่าง ๆ


วันที่เริ่ม-สิ้นสุด : วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันจับรางวัล : วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

วันแจกรางวัล : วันที่ 16 มีนาคม 2563


เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กาหนดไว้


2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ บ้านเลขที่ 18/200 หมู่ที่6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัล เวลา 14.00 น.ของวันที่ 4 มีนาคม 2563


3. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของบริษัท ลอรีอัลฯ) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทาการติดต่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2563 (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันวันนักขัตฤกษ์ หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)


4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/maybellinethailand/ และ https://www.facebook.com/7ElevenThailand/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2938-3878 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)


5. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว สถานที่รับรางวัล ณ บริษัท โมบาย คอนเน็ค จากัด เลขที่ 1111/84 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงในการรับรางวัล

6.1กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

6.2 กรณีมอบอำนาจ ให้ทาหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย


7. พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้


8. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้


9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้


10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544


11.ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


12. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ


13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


14. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น