576

เทสโต อร่อยต่อกันได้ยาว ลุ้น 30,000,000 แต้ม แจกทุกวัน


กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม  เทสโต อร่อยต่อกันได้ยาว ลุ้น 30,000,000 แต้ม แจกทุกวัน


- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิก ALL member เท่านั้น และซื้อสินค้าเทสโตที่ร้าน 7- Eleven เฉพาะรสชาติที่ร่วมรายการ (รสสาหร่ายญี่ปุ่น, กลิ่นสาหร่ายแซลมอนย่างเทอริยากิ, กลิ่นบาร์บีคิว แม็กซ์ หรือ มันฝรั่งแท้) ขนาดใดก็ได้ อย่างน้อยจำนวน 1 ซอง จะได้รับ 1 สิทธิ์ชิงโชคต่อ 1 ใบเสร็จ (เฉพาะใบเสร็จของ7-Eleven ที่ระบุวันที่ซื้อระหว่างวันที่ 24 เม.ย. 2564 -23 พ.ค. 2564 (เวลา 23.59 น.) 

- เมื่อแสดงความเป็นสมาชิก ALL member และซื้อสินค้าเทสโตตามรสชาติที่ร่วมรายการ จะได้รับ QR Code ท้ายใบเสร็จ ให้ทำการสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรือทาง Line Official Account: CP All 7-Eleven TH เพื่อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูล จึงจะถือว่ามีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล

- ระยะเวลาจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2564 -23 พ.ค. 2564 (เวลา 23.59 น.) เฉพาะใบเสร็จของ7-Eleven ทิ่ระบุวันที่ซื้อในระยะเวลาจัดกิจกรรมและส่งสิทธิ์ได้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

- ของรางวัล คือ แต้ม ALL member 7-Eleven รางวัลละ 1,000,000 แต้ม (มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท) จำนวนทั้งหมด 30 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท 

- จับรางวัลทั้งสิ้น 4 ครั้ง ณ สตูดิโอบริษัทเก็ทพริวิลเลจจำกัด เลขที่ 92/199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยแบ่งการจับรางวัลเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 15:30 น. จำนวน 4 รางวัล 

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 15:30 น. จำนวน 7 รางวัล

ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 15:30 น. จำนวน 11 รางวัล

ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 15:30 น. จำนวน 8 รางวัล 

- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟสบุค “TASTO POTATO CLUB” ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2564 จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2564 วันละ 1 รายชื่อ รวมทั้งสิ้น 30 รายชื่อ ในเวลา 18.00 น. 

- กิจกรรมนี้จัดโดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสำหรับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้กิจกรรมนี้ และผู้ได้รับรางวัลสามารถใช้สิทธิ์การรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลตกลงให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับรางวัลที่ได้ให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิก ALL Member เฉพาะชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการติดต่อรับรางวัลเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับรางวัลเมื่อหมดวัตถุประสงค์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้

- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ ให้ดำเนินการและประสานงานในการจับฉลากสำหรับกิจกรรมนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง เวลา 17:00 น. เท่านั้น

- ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันตัวตนและยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผล โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 25 ส.ค. 2564 หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ์

- ผู้ได้รับรางวัลที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือนถึงวันที่ 9 ของเดือนถัดไป จะได้รับรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชี ALL member ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 ของเดือนนั้น ส่วนผู้ได้รับรางวัลที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่ก่อนวันที่ 10 - 24 ของเดือนนั้น จะได้รับรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชี ALL member ของผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน และการมอบรางวัลโดยการโอนแต้มจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ส.ค. 2564

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแจกรางวัลหรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานที่สามารถยืนยันและสามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นสมาชิกของ ALL Member จริง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด รวมถึงในกรณีมีข้อพิพาท

- กิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นและของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดได้

- สอบถามรายชื่อผู้โชคดี หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-313-2003 หรือ เฟสบุค “TASTO POTATO CLUB”