ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกออลล์ เมมเบอร์


เงื่อนไขของสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ") เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า "บริษัท" ฝ่ายหนึ่ง กับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัตรออลล์ เมมเบอร์ กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า "สมาชิก" อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ หรือ แอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัทสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกออลล์ เมมเบอร์ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. การเปิดเผยข้อมูล

2.1 สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Data) ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า "ข้อมูล") และยินยอมให้บริษัทใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า "บริษัทในเครือธุรกิจ") รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท หรือของบุคคลดังกล่าว, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งสมาชิกเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว โดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีอยู่กับบริษัท
2.2 สมาชิกยินยอมให้บริษัทและบริษัทในเครือธุรกิจ ส่งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร, กิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ และสมาชิกรับทราบว่า สมาชิกสามารถบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
2.3 สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทในเครือธุรกิจ รวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของสมาชิก เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกซึ่งให้ไว้แก่บริษัทดังกล่าวกับบริษัท เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก, เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผล ข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
2.4 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
2.4.1 ขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
2.4.2 ขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
2.4.3 ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3. สิทธิประโยชน์

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท

4. การคืนสินค้า และ/หรือ แต้มสะสม

4.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้า ข้าพเจ้าต้องคืนแต้มสะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งของพรีเมียมซึ่งแลกรับมาจากแต้มสะสมไปก่อนแล้วนั้นแก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนของพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของพรีเมียมแทน
4.2 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าใช้แต้มสะสมของข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด แล้วมีการคืนสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในครั้งนั้นคืน

5. การสะสมแต้ม จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ

5.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มในบัตรต้องแสดงความเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
5.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

6. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะต้องแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท โดยหากมีการแสดงบัตรหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

7. อายุการใช้งานของบัตร

7.1 สมาชิกไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน สมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ใบเสร็จรับเงินของร้าน 7-Eleven หรือ แอปพลิเคชัน 7-Eleven
7.2 แต้มสะสมของบัตรมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต้ม โดยระบบจะตัดแต้มในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 นาฬิกา ของปีที่แต้มครบอายุที่กำหนด

8. การต่ออายุบัตร

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทจะให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนบัตรใหม่แก่ข้าพเจ้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

9. บัตรถูกขโมย หรือสูญหาย

9.1 บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย บริษัทตกลงจะทำการคืนแต้มสะสมให้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และได้แจ้งความจำนงขอออกบัตรใหม่กับบริษัท พร้อมทั้งแสดงบันทึกประจำวันแจ้งความร้องทุกข์ โดยข้าพเจ้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด
9.2 หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตใดๆ ของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว บริษัทปฏิเสธไม่รับผิดชอบชดใช้แต้ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรคืนให้กับข้าพเจ้า

10. บัตรชำรุด

10.1 กรณีบัตรชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทดังต่อไปนี้ บริษัทจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ โดยสมาชิกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่
10.1.1 บัตรที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ในครั้งแรก ณ จุดขาย
10.1.2 บัตรที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทแล้วพบว่าเป็นความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากขั้นตอนการผลิต
10.1.3 บัตรชำรุดภายใน 15 วันนับจากวันเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก โดยที่การชำรุดนั้นมิได้เกิดจากเหตุภายนอกหรือ การกระทำของผู้ถือบัตรเองไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการติดต่อบริษัทเพื่อทำการเปลี่ยน บัตรใหม่
10.2 กรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบดังต่อไปนี้ หากสมาชิกประสงค์ที่จะใช้บริการบัตรดังกล่าว สมาชิกจะต้องขอออกบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรให้แก่บริษัท
10.2.1 บัตรชำรุดหลังจาก 15 วันนับจากวันที่มีการเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก
10.2.2 บัตรชำรุดจนไม่อาจเรียกหรืออ่านข้อมูลใดๆ จากหน้าบัตรหรือจากฐานระบบของบริษัท หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ ว่าเป็นบัตรของบริษัท
10.3 บริษัทจะทำการโอนสิทธิประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของบริษัทเข้าบัตรใหม่ให้แก่สมาชิกที่ชำรุดทุกกรณี

11. การยกเลิก

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว

12. กรณีข้อโต้แย้ง หรือทุจริต

12.1 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้มจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับแต้มย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
12.2 กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

13. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม

13.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การแลก ของ พรีเมียม และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

14. ค่าธรรมเนียมบัตร

14.1 บัตรไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร เว้นแต่เป็นกรณีบัตรถูกขโมยหรือสูญหายตามข้อ 9 และกรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบตามข้อ 10.2 ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 50 บาท
14.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยจะมีการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง

15. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้าพเจ้าสมาชิกทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีอยู่บนแถบแม่เหล็กในบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยห้ามมิให้ข้าพเจ้าโอน อนุญาต ลอกเลียน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำสิทธิดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ของการใช้บัตรเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

16. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน

กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 02-826-7777 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.7eleven.co.th